Art. 446ter Ger.W.

De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.

bigstock Quill pen and ink well resting 118975697

Naar aanleiding van de eerste consultatie, en rekening houdende met verschillende factoren (aard van de te leveren prestaties, complexiteit van de materie, omvang van het dossier, spoed of de intensiteit van de bijstand) wordt het uurtarief bepaald. Dit wordt, samen met de factureringsvoorwaarden, meteen en voorafgaandelijk aan iedere prestatie meegedeeld behoudens wanneer buitengewone omstandigheden (bv. gekoppeld aan de spoedeisendheid waarmee moet opgetreden worden) dit onmogelijk maken.

Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden.

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling ervan kunnen provisies gevraagd worden. Dit zijn voorschotten op de definitieve staat van onkosten en erelonen en deze worden bij het afsluiten van de zaak verrekend met het eindsaldo. De omvang van de provisie wordt bepaald met de verwachte te presteren arbeid en de te verwachten onkosten.

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

Contacteer ons:

Tel: 

0492 60 71 74

Email: 
info@advocaatverkindere.be

 

Adres:

Kroonprinsstraat 1 - 9031 Drongen
klik hier

 

 

privacybeleid